مدیریت برنامه ریزی – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش

 • مستندسازی و تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی پروژه و سازمان
 • پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌ها و استانداردهای مدیریتی ازجمله مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و سلامت شغلی و محیط زیست
 • مستندسازی و ابلاغ و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مرتبط با استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • تدوین نقشه فرآیندی، کتابچه و شناسنامه فرآیندی سازمان و پایش شاخص های سیستم در راستای کنترل و بهبود مستمرسیستم
 • تعریف اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و پروژه های بهبود در راستای بهبود عملکرد سازمان
 • انجام ممیزی های داخلی و ارائه گزارشات در راستای کنترل و نظارت و بهبود فرآیند های تدوین شده جهت بالا بردن و ارتقای بهره وری
 • برگزاری آموزش های سیستمی، مفاهیم و تشریح الزامات استاندارد به صورت مستمر
 • تحلیل عدم انطباق ها ، دوباره کاری‌ها، بهره‌وری پایین وخرابی‌ها به صورت علمی وارائه راهکارهای مناسب وپیگیری جهت رفع آن موارد
 • پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • تهیه و به روز رسانی و نظارت بر حسن اجرای ساختارسازمانی مطلوب پروژه و ساختار متناسب E&P
 • تهیه و به روز رسانی شناسنامه فرایندهای شرکت، خط مشی، نظامنامه و شرح کار فرایندها
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان و به روز رسانی لیست AVL/ACL
 • تهیه و نهایی سازی MDR (لیست مدارک مهندسی) فازهای 13 و 24-22 ، تعیین اوزان جهت ارائه به ذینفعان کلیدی پروژه ها
 • تهیه، تدوین و نهایی‌سازی رویه گزارش پیشرفت پروژه (Progress Measurement procedure)
 • تهیه، توسعه و به روز رسانی برنامه زمانبندی متناسب با واقعیات و تأخیرات پروژه ها و انتظارات کارفرما
 • تهیه و ارائه WPA متناسب با درصدهای وزنی در بخش‌های عملیات حفاری، لجستیک، مهندسی و خرید کالا و ساختار بندی اصلاح شده باتوجه به ماهیت بسته‌های کاری در پروژه و بروز رسانی و ارسال ماهیانه آن به همراه صورت وضعیت به کارفرما
 • یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی اسناد و مدارک پشتیبان صورت وضعیت‌های مالی شرکت
 • تهیه و ارائه برنامه‌کاری در بخش حفاری متناسب با مدت زمان هر حفره و مدت زمان هر سرویس
 • تهیه و ارائه نمودار پیشرفت فیزیکی عملیات حفاری در چاه‌ها و موقعیت‌های مختلف به صورت Schematic و S-Curve
 • تهیه، ثبت و بروزرسانی کلیه فعالیتهای سرویس‌های حفاری در بانک اطلاعاتی Daily Control Report
 • تهیه و بروز رسانی نرم افزار Progress Calculation Report جهت محاسبه پیشرفت جبهه‌های کاری پروژه به صورت یکپارچه
 • تهیه و نهایی‌سازی ساختار گزارشات ماهانه و بروز رسانی و ارسال آن به صورت ماهانه برای ذینفعان
 • ثبت و بروز رسانی عملکرد نفر ساعت نیروهای انسانی ستادی و عملیاتی درگیر در اجرای پروژه
 • تهیه گزارش عملکردهای ماهانه و سالانه شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره راهبردی
 • تهیه گزارشات تحلیلی و مقایسه‌ای هزینه و زمان و درآمد و بررسی انحرافات مربوطه
 • تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه شرکت
 • تهیه گزارش عملکردی برنامه و بودجه سالانه از ابتدای پروژه
 • بررسی و تأیید حدود 13000 صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس کار انجام شده و مفاد قراردادی
 • تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی نگهداری سوابق صورت وضعیتهای پیمانکاران
 • مشخص نمودن مراکز هزینه‌ای پروژه بر اساس بخش‌ها و زیر بخش‌های پروژه
 • ثبت و به روز رسانی مراکز هزینه مربوطه بر اساس هزینه های واقعی
 • تهیه گزارشات هزینه‌ای به تفکیک پروژه، سکو و چاه
 • تهیه گزارشات مدیریت ارزش کسب شده و شاخصهای CPI و SPI
 • تخمین هزینه به تفکیک پروژه، سکو و چاه
 • تدوین ساختار مدیریت هزینه و تهیه Authorization For Expenditure (مجوز هزینه‌کرد)
 • تشکیل کارگروه مدیریت ریسک
 • اجرای رویه‌ی مدیریت ریسک و دستورالعمل های مربوطه
 • برگزاری جلسات توفان فکری جهت شناسایی ریسک‌های سازمانی، ریسک‌های پروژه و ریسک‌های عملیاتی بخش حفاری
 • دسته بندی ریسک‌های شناسایی شده در چهار سطح بر اساس احتمال وقوع و شدت آن‌ها
 • ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از ریسک های پروژه ها
 • ارائه پاسخ به ریسک های شناسایی شده
 • برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت و تدوین اهداف خرد و کلان در حوزه EPD
 • تدوین استراتژی شرکت در حوزه فعالیت E&P
 • تدوین نقشه راه استراتژیک توسعه بازار
 • تدوین مأموریت و چشم انداز شرکت
 • تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و جاری مدیریت‌های مختلف شرکت و اولویت بندی آن‌ها بر اساس بودجه و همچنین نظارت بر حسن اجرای این برنامه‌ها
 • ارائه گزارشات انحراف معیار فعالیت‌های واحدهای مختلف بر اساس برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده