مدیریت فنی و مهندسی – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش