مدیریت تحقیق و توسعه – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش