مدیریت مهندسی قراردادها – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش