مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش