تعمیرات اساسی دکل سینا 1 – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش