مهار چاه SPD13A-05 – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش