پژوهشی – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش

بهینه سازی عملیات تمیزکاری در چاه‌های گازی میدان پارس جنوبی با استفاده از شبیه سازی دینامیک سیالات

یکی از عملیات‌های پرهزینه در تکمیل ثانویه چاهها (مشبک‌کاری، تمیزکاری، اسیدکاری) عملیاتهای تمیزکاری می باشد. هجوم پساب گل حفاری به داخل ناحیه نزدیک دیواره چاه سبب ایجاد آسیب به سازند می‌شود که با ایجاد گرفتگی در دهانه منافذ و جابجایی کامل یا جزئی نفت از این ناحیه توسط پساب گل حفاری، تراوایی مؤثر فاز نفت را کاهش می دهد. به این لحاظ تمیزکاری چاه به عنوان یک پدیده گذرای چندفازی می‌تواند در نظر گرفته شود که طی آن تراویده گل حفاری یا سیالات استفاده شده در تکمیل چاه بوسیله هیدروکربنهای سبکتر جابجا می شوند. در اغلب موارد زمان طولانی این عملیات سبب افزایش هزینه و کاهش راندمان خواهد شد. متأسفانه تاکنون مطالعه جامع بنیادی بر روی شبیه سازی این عملیات انجام نشده است. لذا با توجه به شروع عملیات تکمیل ثانویه چاهها در آینده نزدیک و حجم بالای این عملیات ( 76 حلقه چاه) انجام این پروژه ضروری به نظر میرسد. با درنظر گرفتن این نکته مهم که لایه های مختلف میدان گازی پارس جنوبی دارای خواص مخزنی و فشار متوسط متفاوت می باشند، انتظار می رود که میزان آسیب واردشده به لایه های مختلف به دلیل تراوش گل حفاری تفاوت قابل توجهی داشته باشد. این امر می تواند به برجای ماندن حجم قابل توجهی از تراویده گل حفاری وجامدات همراه آن در برخی لایه ها یا زیرلایه ها منجر گردد. لذا ضرورت دیگر این پژوهش طراحی بهینه روندهای تمیزکاری برای اطمینان از تمیزکاری همگن و یکنواخت در همه لایه‌ها با بازگردانی تراوایی موثر اولیه میباشد.

هدف از اين پروژه توسعه نرم افزار جامع جهت يكپارچه سازي داده هاي روزانه حفاري و همچنين امكان گزارش گیری از اين داده هاي حفاري مي باشد. بنابراين، به طور كلي اين نرم افزار دو وظيفه اصلي بر عهده دارد. وظيفه نخست، مديريت و يكپارچه سازي داده هاي ارزشمند حفاري (مانند داده هاي يونيت مادلاگينگ، زمين شناسي و غيره ) مي باشد. وظيفه دوم اين نرم افزار امكان گزارش گیری از اين داده هاي يكپارچه ميباشد. با توجه به اينكه عمليات ها و سرويس هاي متفاوتي در عمليات حفاري انجام مي شوند، گزارشهاي متفاوتي نيز تهيه خواهد شد. بنابراين، دستيابي به يك فرمت يكسان جهت گزارش دهي بسيار حائز اهميت است. همچنين، يكپارچه سازي داده هاي اين عمليات ها و سرويس های مختلف امكان مديريت آنها را مهيا ميكند. به طور كلي اهداف اصلي اين پروژه در زير خلاصه شده‌اند:

  • طراحي و ايجاد پايگاه داده منسجم جهت ذخيره سازي يكپارچه داده ها و اطلاعات
  • بررسي نرم افزارهاي گزارش گيري عمليات حفاري و مقايسه گزارشات روزانه حفاري ايجاد شده توسط اين نرم افزارها و انتخاب الگوي مناسب جهت ايجاد گزارش
  • دستيابي به فرمت يكسان جهت گزارشدهي عمليات مختلف شامل گزارش فعاليت روزانه، زمين شناسي، حفاري، سيمانكاري و غيره.
  • مديريت هوشمند دادهها: مانند فيلترينگ يا جستجوي دادهي مورد نظر در يك بازه زماني مشخص و رسم نمودارهاي تحليلي، مقايسه دادهها
  • مديريت كاربري نرم افزار: تعيين سطح دسترسي افراد به اطلاعات طبقه بندي شده براي نفرات كارفرما و پيمانكار
  • تهيه نمودار درصد پيشرفت عمليات، بررسي زمانهاي تاخير (NPT) و ارزيابيهاي مالي پروژه
  • امكان آرشيو و مديريت مشكلات پيش آمده در چاه هاي مختلف و بهره گيري از تجربيات گذشته