جابه جایی دکل های دریایی – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش